روانشناسی فروش

فروشندگان موفق – فوت کوزه گری فروش

شاید برای بعضی از افراد عنوان “معجزه‌های روان شناسی فروش” مبالغه آمیز به نظر بیاید. مشاهدات، پژوهش‌ها و تجربیات نشان می‌دهد که این ترکیب نه تنها مبالغه آمیز نیست بلکه به دشواری می‌توان کلماتی را پیدا کرد که اهمیت آن را بیان کند. اما چرا؟ از آنجا که در هر فروش انسان‌هایی هستند که موجب می‌شوند فروشندگان با ایجاد انگیزه بتوانند به فروش‌های مطلوب و ایده‌آل برسند.

ادامه مطلب